Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).


SolidVision, s.r.o. tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za
podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • opravu zpracovávaných osobních údajů;
 • výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

 

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat
proti zpracování svých osobních údajů, které SolidVision zpracovává z důvodu
oprávněného zájmu, námitky.


Dále subjekty údajů mají:

 • možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek
  stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že
  zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR;
 • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní
  ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku
  zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.


SolidVision zpracovává o subjektech osobních údajů výhradně ty údaje, které
samy subjekty údajů uvedly

 • do formulářů při registraci nebo do e-shopu SolidVision
 • při registraci na akce a aktivity nebo při účasti na akcích a aktivitách
  pořádaných SolidVision nebo


Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektů za účelem jejich
účasti na akcích, aktivitách a projektech realizovaných SolidVision.


Informovaný souhlas je udělován na dobu neurčitou a může být kdykoliv
odvolán.


V rámci informovaného souhlasu během registrace je subjekt osobních údajů
informován, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů má právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po SolidVision informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
  žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u SolidVision přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
  nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po SolidVision výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na
  soud.

SolidVision nepředá ani nezpřístupní osobní údaje bez předchozího souhlasu
subjektu údajů žádným třetím osobám, s výjimkou kontrolních nebo nadřízených
orgánů.
V rámci SolidVision nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování
ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.